Postępuj bezpiecznie w okresie grzewczym a będziesz bezpieczny

Zbliża się sezon grzewczy, jednak eksploatacja urządzeń grzewczych nie zawsze prowadzona jest prawidłowo. Każdego roku statystyki straży pożarnej odnotowują w okresie jesienno – zimowym powstanie pożarów, których przyczyną są instalacje grzewcze bądź ich niewłaściwa eksploatacja.

Występujące wady urządzeń grzewczych, brak wyobraźni osób je obsługujących często prowadzi do bardzo groźnych w swych skutkach pożarów mieszkań, budynków mieszkalnych oraz gospodarczych jak i samych pomieszczeń kotłowni. Szczególnie groźne i niebezpieczne jest dogrzewanie pomieszczeń przenośnymi urządzeniami grzewczymi jak piecyki, dmuchawy, piecyki gazowe itp. często niewłaściwie podłączonymi.
W celu zachowania większego bezpieczeństwa i wyeliminowania możliwości powstania pożarów Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu przypomina obowiązujące w tym zakresie przepisy i zasady bezpieczeństwa.

 1. Urządzenia grzewcze należy użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta. Należy poddawać je okresowym przeglądom i konserwacji.
 2. Właściciele, zarządy i użytkownicy obiektów ogrzewanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym są obowiązani do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych:
  - od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej cztery razy w roku;
  - od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej dwa razy w roku,
  - od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu.
 3. Dokonywanie napraw, konserwację przewodów kominowych należy zlecać wyłącznie osobom, które posiadają wymagane kwalifikacje tj. kominiarzom. Po dokonanych naprawach, przeróbkach poddać je okresowej kontroli stanu technicznego potwierdzającej ich sprawność techniczną, wykluczającą m.in. możliwość zatruć tlenkiem węgla.
 4. Zabronione jest użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.
 5. Zabronione jest przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń grzewczych i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100 °C, dotyczy to również pomieszczeń w których przechowywany jest opał (kotłownie, magazyny opału itp.).
 6. Nie należy pozostawiać bez nadzoru włączonych urządzeń grzewczych jak grzejniki elektryczne, termowentylatory oraz inne urządzenia grzejne jak grzałki, czajniki, żelazka.
 7. Nie należy włączać urządzeń grzejnych w pobliżu znajdujących się materiałów palnych (np. cieczy palnych, zasłon, firan, odzieży, mebli itp.). Urządzenia ogrzewcze elektryczne z widocznymi uszkodzeniami przewodów zasilających należy niezwłocznie wyłączyć z eksploatacji. Nie podłączać do jednego gniazda zasilającego kilku urządzeń o dużym poborze mocy, gdyż może to spowodować przegrzanie instalacji elektrycznej zasilającej, a w konsekwencji doprowadzić do pożaru.
 8. Nie wskazane jest dogrzewanie pomieszczeń za pomocą kuchenki gazowej z  uwagi na powstawanie znacznego ubytku tlenu w powietrzu podczas spalania gazu i powstawanie niewyczuwalnego śmiercionośnego tlenku węgla (CO) – czadu, który przy słabej niewydolnej wentylacji pomieszczenia może doprowadzić do śmiertelnych zatruć.
 9. Butle gazowe (propan butan) w pomieszczeniach kuchennych należy umieszczać w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń emitujących ciepło jak piece, grzejniki, w pozycji pionowej zabezpieczającej przed upadkiem butli oraz z dala od urządzeń i instalacji powodujących iskrzenie.
 10. Zabronione jest również rozpalanie pieców, piecyków przy pomocy płynów łatwo palnych.

Przestrzeganie tych zasad pozwoli uniknąć zagrożeń wynikających z eksploatacji urządzeń ogrzewczych. Jednak jeśli wybuchnie pożar, zobaczysz dym lub ogień !!!

 1. Niezwłocznie zaalarmuj domowników, inne osoby będące w budynku o pożarze i pomóż opuścić im zagrożone pomieszczenia.
 2. Zadzwoń do straży pożarnej pod numer 998 lub 112 i po zgłoszeniu się dyżurnego straży pożarnej przekaż informację:
  - Co się pali,
  - Gdzie się pali (dokładny adres – miejscowość, ulica, nr budynku, nr mieszkania)
  - Czy są zagrożeni ludzie (np. uwięzieni w pomieszczeniach, na których kondygnacjach),
  - Czy w obrębie pożaru występują materiały i substancje niebezpieczne, łatwo zapalne),
  - Odpowiadaj na zadawane przez dyżurnego straży pożarnej pytania,
  - Podaj swoje nazwisko, imię oraz numer telefonu z którego dzwonisz,
  - Nie rozłączaj się do czasu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez dyżurnego straży pożarnej,
  - Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostki straży pożarnej, stosuj się do poleceń strażaków prowadzących działania ratownicze, nie utrudniaj, nie przeszkadzaj strażakom podczas akcji.

 

Additional information