Zbliżający się okres wzmożonych prac polowych wynikający z rozpoczęcia żniw i omłotów niesie za sobą poważne zagrożenie pożarowe. Utrzymująca się od lat tendencja wzrostu liczby pożarów w gospodarce rolnej szczególnie na obszarach upraw rolnych (zboża na pniu, płodów w czasie ich zbiorów oraz stogowania) wynikająca z dążenia za wszelką cenę do wzrostu wydajności i maksymalizacji zysków przy minimalizacji nakładów, w tym między innymi na ochronę przeciwpożarową, ludzka bezmyślność oraz brak wyobraźni to niektóre z wielu zagrożeń czyhających w tym okresie.

W związku z powyższym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu informuje i przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego przy zbiorze, transporcie i składowaniu palnych płodów rolnych których stosowanie pozwoli ograniczyć zagrożenia pożarowe na tych obszarach.

Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

  1. stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
  2. stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
  3. ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
  4. zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
  5. zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;
  6. przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;
  7. wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru ( np. pługi, brony), większe areały zbóż podzielić na sektory poprzez wykoszenie i  zebranie słomy oraz przeoranie w tym od dróg,
  8. miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, powinno być wyposażone w pojemnik z wodą o objętości co najmniej 200 dm3, przygotowany do wykorzystania w celach gaśniczych przy użyciu wiadra lub w inny równorzędny sposób.

Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transporcie jest ZABRONIONE !!!
Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest ZABRONIONE !!!
Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest ZABRONIONE !!!

Additional information