zawarte są w § 42 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Ø Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnym produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.
Ø     Przy ustawianiu stert, stogów i brogów (w tym także obornika) należy zachować co najmniej następujące odległości :
1. od budynków wykonanych z materiałów:
-  palnych – 30 m
-  niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m
2. od dróg publicznych i torów kolejowych  – 30 m
3. od dróg wewnętrznych i od granicy działki  – 10 m
4. od urządzeń i przewodów  linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m
5. od lasów i terenów zadrzewionych – 100m
6. między  stertami i stogami stanowiącymi odrębne strefy  pożarowe – 30 m

Ø   Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych
Ø Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie

§ 43. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest ZABRONIONE !!!

 

Additional information